INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

na podstawie art. 13 RODO1

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Gmina Piła, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Piły
z siedzibą w Urzędzie Miasta Piły, przy placu Staszica 10.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: plac Staszica 10, 64-920 Piła
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://bip.pila.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza.html

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Można się z nim kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: ido@um.pila.pl

Do IOD w Urzędzie Miasta Piły należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Gminę Piła/Urząd Miasta Piły, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu w celu określenia zapotrzebowania na zakup węgla.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowania lub organy właściwe oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione, do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Gmina Piła zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w urzędzie systemów informatycznych, jak również podmioty z którymi Gmina zawarła umowy powierzenia na podstawie art. 28 RODO.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili zakończenia celu, dla którego zostały one zebrane, a w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. Uz 2020 r. poz. 164) przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
    00-193 Warszawa).

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE – 4.5.2016 PL L 119 z późn. zm.).